Postupak javne nabavke – Prirodnog gasa VJN-1/2015

Poziv   Konkursna dokumentacija   Prilog
Novo 13.02.2015. godine: Izmena konkursne dokumentacije   Obaveštenje o produženju roka
Novo 20.02.2015. godine: Izmena konkursne dokumentacije 2   Obaveštenje o produženju roka 2

Predmet javne nabavke je NABAVKA PRIRODNOG GASA za potrebe Opšte bolnice Ćuprija.

Po opštem rečniku nabavke: 09123000 – Prirodni gas
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke I sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku prirodnog gasa VJN-1/2015 – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 11.30 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 12.00 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda odnosno 18.02.2015.godine .
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponuđena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana osoba za kontakt Goran Vukobrad.

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija