Javna nabavka zdravstvenih obrazaca i kancelarijskog materijala VJN-29/2014

Dokumentacija: Poziv   Konkurska dokumentacija   Prilog
Novo 19.01.2015: Obavestenje o produzenju roka   Izmena Konkursne dokumentacije 1   Prilog 1   Dodatno pojasnjenje 322-1   Dodatno pojasnjenje 14852-1

Predmet javne nabavke je nabavka zdravstvenih obrazaca i kancelarijskog materijala za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Po opštem rečniku nabavke:
oznaka:22800000-8- Registratori od hartije ili kartona, računovođstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal; 22900000-9 – Razni štampani materijal;
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivomhttp://konvertor.co.rs/#.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku zdravstvenih obrazaca i kancelarijskog materijala, VJN – 29/2014, partije br._________– ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 12.00 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 12.30 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno dana 22.01.2015. godine.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponuđena cena
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Kontakt: Siniša Milić i Pravna služba

Komisija
Opšte bolnice Ćuprija