Postupak JN – servisiranje aparata za anesteziju marke ”Neptun” i ”Saturn Evo” VJN-3/2015

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka   Konkursna dokumentacija
Novo 05.03.2015.godine:

1. NARUČILAC:

1) Naziv ustanove: Opšta bolnica Ćuprija
2) Vrsta naručioca: Zdravstvena ustanova
3) Adresa: 35230, Ćuprija
4) U lica i broj: Miodraga Novakovića 78
5) Internet stranica: www.bolnicacuprija.com
6) e-mail: javnenabavkeobc@gmail.com

2. PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge – Servisiranja aparata za anesteziju marke ”Neptun” i ”Saturn Evo”.
Po Opštem rečniku nabavke – 50400000 – usluge popravke i održavanja medicinske i precizne opreme
3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa odredbama člana 36. stav 1 tačka 2. Zakona o javnim nabavkama
4. OSNOV ZA PRIMENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA: Shodno odredbama člana 36.stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama, odnosno ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitiom isključivih prava, nabavku može izvršiti samo jedan ponuđač.
Za primenu pregovaračkog postupka Uprava za javne nabavke dala pozitivno mišljenje br. 404-02-4519/14 od 30.12.2014.godine, te se pregovarački postupak sprovodi sa jedinim ponuđačem predmeta javne nabavke ponuđačem – “TPS Tehnomed ” d.o.o. Beograd.

5. OSNOVNI PODACI O LICU KOJEM ĆE SE UPUTITI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA:
1) Naziv ponuđača: “TPS Tehnomed ” d.o.o.
2) Sedište: Beograd
3) Ulica i broj: Lazarevački drum br.145a.

Dostaviti:
– Pravna služba;
– Portal javnih nabavki;
– Internet strana OBĆ

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija