Prikupljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

dukumenta: Obaveštenje o produž. roka ponuđačima    Izmena konk. dokum.2    Izmena konk. dokum.    Poziv    Konkursna dokumentacija

broj 13334

datum: 05.11.2013.

 Opšta bolnica Ćuprija,

Ćuprija,Miodraga Novakovića br. 78,
e mail- javnenabavkeobc@gmail.com
Sajt: www.bolnicacuprija.rs
oglašava
javni poziv za prikupljanje ponuda u
postupku javne nabavke male vrednosti

Predmet javne nabavke su usluge osiguranja za potrebe Opšte bolnice Ćuprija, za period od 12 meseci. Javna nabavka oblikovana je u 3 partije:
1. Osiguranje imovine;
2. Kolektivno osiguranje zaposlenih;
3.Opšta odgovornost zdravstvene ustanove iz posedovanja poslovnog prostora i obavljanja neprofesionalne delatnosti.
Po opštem rečniku nabavke: 66510000- usluge osiguranja.
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđenu konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i sajta bolnice.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku – usluge osiguranja za ______________(navesti broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1000 časova 15– og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 20.11.2013.godine. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1015 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomsko najpovoljnija ponuda
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović).
Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija