Novi postupak javne nabavke – Sredstva za odrzavanje higijene MJN-33/2014

Poziv    Konkursna dokumentacija    Prilog
Novo 06.02.2015.godine: Dodatno-pojasnjenje-1
Novo 12.02.2015. godine: Izmena konkursne dokumentacije   Obaveštenje o produženju roka Prilog

Predmet javne nabavke je NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka je oblikovana  u partije i to:
1.Materijal za higijenu
2. Sredstva za održavanje higijene
3. Vreće za smeće
Po opštem rečniku nabavke:
–    39830000 – 9 – Proizvodi za čišćenje;
–    39831200 – 8 – Deterdženti;
–    39525800 – 6- Krpe za čišćenje;
–    39224000 – 8 – Metle, četke i drugi proizvodi raznih vrsta,
–    34928480 – 6 – Korpe, koševi za otpad i smeće;
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku staplera, MJN -33/2014  – ne otvarati” dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 11.00 časova 15 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 11.15 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 13.02.2015.godine.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponuđena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Osoba za kontakt Lidija Marković i Branislava Stefanović.

Komisija
Opšte bolnice Ćuprija