Nabavka implantanata, osteosintetskog i drugog ugradnog materijala

Dokumentacija: Poziv     Konkurska dokumentacija      Prilog br. 3, 6 
Obaveštenje o produženju roka
Obavestenje o produzenju roka2
Izmena konkursne dokumentacije
Izmena konkursne dokumentacije2
Izmena konkursne dokumentacije3
Prilog br. 3, 6 Partija II-1
Prilog br. 3, 6 Partija IV
Prilog br. 3, 6-1

Predmet javne nabavke je NABAVKA IMPLANTANATA, OSTEOSINTETSKOG I DRUGOG UGRADNOG MATERIJALA za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka oblikovana je u sledeće partije:

1 – Totalna cementna proteza kuka,
2 – Biartikularna parcijalna proteza kuka,
3 – Spoljašnji fiksator Mitković
4 – Spoljašnji i unutrašnji fiksator Mitković za butnu kost
5 – Pločice za humerus i tibiju, zaključavajući

Po opštem rečniku nabavke: 33141700 – ortopedski materijal;
33183200 – ortopedske proteze;
33183100 – ortopedski implantanti;

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđenu konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke I sa sajta Opšte bolnice Ćuprija www.bolnicacuprija.com.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku ___________________________ (navesti predmet nabavke, broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1000 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1030 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neodgovarajuće i neispravne ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponderi i njihov bliži opis sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.101. (osoba za kontakt Dr Vlado Krulj).

 

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija