Služba za sudsku medicinu

NAZIV: Služba kliničke patologije i patohistologije

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: dr Jelena Petković

GODINA OSNIVANJA: 1968.

Odsek za patološku anatomiju, pato-histologiju i sudsku medicinu u Ćuprijskoj Bolnici osnovan je u 1968. godini, sa smeštajem u prostorijama bivšeg Dispanzera za dečje bolesti. Ova služba ima jednog lekara-patologa i 6 laboranata.Osim tumorske patologije koja nosi 90% obrađenog materjala od čega jednu trećnućini specijalna metoda kriodijagnostike koja se u okrugu radi samo u našoj službi, zastupljen je u velikoj meri i preventivno metodološki rad za rano otkrivanje karcinoma uz metodologiju endoskopije-do citodijagnostike. Služba pokriva svojim radom kliničku dijagnostiku, obdukcije, kao i službu mrtvozorstva skupštine opštine Ćuprija. U okviru rada službe u smislu edukacije učestvuje u obučavanju srednjeg kadra, i učestvuje u izradi delova stručnih naučnih radova za magistarske i doktorske studije. Stalno su prisutni radovi u međunarodnom stručnom časopisu PONS, u smislu autorstva ili koautorstva pojedinih radova.

KADAR

Lekari specijalisti

  • Broj lekara:2
  • Broj specijalista:1

Medicinske sestre – tehničari

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:6
  • Broj specijalističkih nalaza godišnje kreće se do 7000 patohistoloških, i 3000 citohistoloških nalaza