Servisiranje aparata za anesteziju

Prilog:  Konkursna dokumentacija, Obaveštenje o pokretanju postupka

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/2012), člana 23. Statuta Opšte bolnice Ćuprija, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 11700 od 30.09.2013.godine objavljujem

OBAVEŠTENJE

Opšta bolnica Ćuprija, kao naručilac pokrenula je Odlukom direktora br.11700 od 30.09.2013.godine postupak javne nabavke servisiranje aparata za anesteziju marke ’’Neptun’’ za potrebe Službe anestezije sa reanimatoloijom Opšte bolnice Ćuprija, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za prikupljanje ponuda na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/2012).

Predmet javne nabavke po opštem rečniku nabavke:
Oznaka :50421000-Usluge popravke i održavanja medicinske opreme;
Opšta bolnica Ćuprija sprovodi predmetnu javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12), odnosno ako zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može ispuniti samo određeni ponuđač. Predmet javne nabavke je pružanje usluga servisiranja aparata za anesteziju marke ’’Neptun’’za potrebe Službe anestezije sa reanimatogijom Opšte bolnice Ćuprija a koje isključivo može pružiti firma „TPS Tehnomed“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, ulica Lazarevački drum br.145a. Naime od strane Služba anestezije sa reanimatologijom Opšte bolnice Ćuprija dobijeno je obaveštenje da su Sulužbi anestezije nalaze aparati za anesteziju, marke “Neptun“, proizvođača “Medec Beneluh“ Belgija, kojima ističe redovni servis, a koji se radi na svakih godinu dana.

Proizvođač aparata za anesteziju odnosno “Neptun anaesthesia configuration Medec Beneluh“ Belgija po pitanju prava distribucija u Srbiji za konfiguracije za anesteziju je ovlastio kompaniju “TPS Tehnomed“ d.o.o. da deluje kao ekskluzivni distributer za prodaju, obuku i servisiranje u Srbiji Medec Beneluh opreme za anesteziju.Kako aparate za anesteziju marke “Neptun“ može servisirati samo privredno društvo “TPS Tehnomed“ , na osnovu ovlašćenja proizvođača opreme za anesteziju “Medec Beneluh“ Belgija to je neophodno sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja poziva sa jedinim ponuđačem za predme javne nabavke.
U skladu sa odredbama člana 36. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Opšta bolnica Ćuprija podnela je Upravi za javne nabavke Zahtev br.10762 od 05.09.2013.godine za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka u postupku predmetne nabavke sa priloženim dokazima, dostavljen Upravi 12.09.2013.godine. Uprava za javne nabavke nije, shodno članu 36. stav 4. Zakona, u roku od 10 dana od dana prijem pomenutog zahteva objavila mišljenje na Portalu Uprave za javne nabavke, niti je isto prosledila naručiocu. Imajući u vidu navedeno kao i odredbe člana 36. stav 6. Zakona i Mišljenje Ministarstva zdravlja RS br.011-00-188/2013-06 od 05.06.2013.godine nema zakonskih prepreka za sprovodjenja pregovaračkog postupka i zadržavanja daljih aktivnosti naručioca, na osnovu čega je i doneta odluka o pokretanju predmetnog postupka.
U skladu sa odredbama člana 36. Zakona o javnim nabavkama Opšta bolnica Ćuprija pristupiće sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za prikupljanje poziva i u tom smislu pozvati jedinog ponuđača za predmetnu javnu nabavku – „TPS Tehnomed“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, ulica Maršala Tolbuhina br.3.

Dostaviti:- Pravna služba;
– Arhiva;
– Portal Uprave za javne nabavke;

 

VD Direktor
Opšte bolnice Ćuprija
Dr Miroslav Stojanović