Javna nabavka – Lekova sa liste lekova

Poziv    Konkursna dokumentacija     Prilog br. 3.6 (1,-173)

Opšta bolnica Ćuprija,
Ćuprija,Miodraga Novakovića br. 78,
e mail- javnenabavkeobc@gmail.com
sajt: www.bolnicacuprija.rs
oglašava
javni poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku

Predmet javne nabavke je NABAVKA LEKOVA SA LISTE LEKOVA za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka oblikovana je u 173.partije:
1. Ranitidin, 2. Omeprazol, 3. Lansoprazol, 4. Metoklopramid, 5. Loperamid, 6. Metformin, 7. Glimepirid, 8. Esomeprazol, 9. Granisetron amp, 10. Pantoprazol, 11. Makrogol 4000, 12. L-ornitin – L-aspartat, 13. Palonosetron, 14. Insulin brzog dejstva, humani, kristalni, 15. Insulin humani kristalni 30% + Insulin humani protamin Izofan 70%, 16. Insulin srednje dugog dejstva, Izofan, 17. Insulin aspart, 18. Insulin detemir, 19. Insulin aspart 30% + Protamin aspart 70%, 20. Insulin glargin solostar, 21. Piridoksin (vitamin B6), 22. Hidroksikobalamin, 23. Vitamini B kompleksa, 24. Askorbinska kiselina (Vitamin C), 25. Natrium chlorid, 26. Manitol, 27. Glukoza, 28. Aminokiseline, 29. Na-hlorid, Ca-hlorid, K-hlorid, 30. Na-hlorid, Ca-hlorid, K-hlorid, Na-laktat, 31. Hidroksietilskrob 130/04,32. Albumin humani, 33. Natrijum hidrogenkarbonat,34. Kalijum hlorid, 35. Varfarin, 36. Heparin, 37. Dalteparin, 38.Manitol-sorbitol, rastvor za ispiranje bešike,39. Enoksaparin, 40. Nadroparin, 41. Fitomenadion (vit. K), 42. Fondaparinuks, 43. Alteplaza, 44. Propafenon, 45. Amiodaron, 46. Metoprolol, 47. Bisoprolol, 48. Enalapril, 49. Kvinapril, 50. Kaptopril, 51. Ramipril, 52. Losartan, 53. Amlodipin tbl.,54. Spironolakton, 55. Amilorid + Metiklotiazid, 56. Digoksin, 57. Verapamil, 58. Dopamin, 59. Urapidil, 60. Izorsirbid mononitrat, 61. Deksametazon, 62. Prednizon, 63. Dobutamin, 64. Metilprednizolon, 65. Metilergometrin, 66.Heksoprenalin sulfat, 67. Karboprost (PG M15), 68. Fenoterol bromid, 69. Oktreotid, 70. Oksitocin, 71. Sulfametoksazol, Trimetoprim, 72. Flukonazol inf., 73. Eritromicin,74.Azitromicin, 75.Metronidazol, 76. Aciklovir, 77. Rifampicin, 78. Klaritromicin, 79. Cefiksim, 80. Cefuroksim, 81. Amoksicilin,82. Amoksicilin, klavulanska kiselina, 83. Cefaleksin, 84. Cefazolin, 85. Cefotaksim, 86. Ceftazidim, 87. Cefepim, 88. Ceftriakson, 89. Meropenem, 90. Ampicilin, 91. Piperacilin, Tazobaktam, 92. Imipenem, cilastatin, 93. Gentamicin, 94. Benzilpenicilin, Prokain benzilpenicilin, 95. Ofloksacin, 96.Ciprofloksacin, 97. Amikacin, 98. Klindamicin, 99. Ampicilin, sulbaktam, 100. Vankomicin, 101. Imunoglobulin anti-D (Rho), 102. Imunoglobulin antitetanusni, 103. Levofloksacin, 104. Diklofenak natrijum, 105. Ketorolak, 106. Ibuprofen, 107. Ketoprofen, 108. Tetrazepam, 109. Hloropiramin, 110. Suksametonijum, 111. Atrakurijum, 112. Cisatrakurijum, 113. Fenoterol, ipratropium bromid, 114. Ofloksacilin, 115. Mikonazol, 116. Fusidinska kiselna, 117. Bacitracin, Neomicin, 118. Gentamicin, 119. Sulfadiazin srebro, 120. Dezoksimetazon, 121. Fluocinolonacetonid, 122. Fluocinolonacetonid, Neomicin, 123. Povidon jod, 124. Hloramfenikol, 125. Deksametazon, Neomicin, 126. Pilokarpin, 127. Timolol, 128. Dexametazon, Gentamicin, 129. Protamin sulfat, 130. Voda za injekcije, 131. Flumazenil, 132. Levobupivakain, 133. Sevofluran, 134. Fentanil, 135. Alfetanil, 136. Etomidat, 137. Remifentanil, 138. Propofol, 139. Lidokain, 140. Tramadol, 141. Metamizol natrijum, 142. Paracetamol, 143. Aminokiseline, vitamini, minerali, 144. Karbamazepin, 145. Na valproat, valproinska kiselina, 146. Fenobarbiton, 147. Lamotrigin, 148. Haloperidol, 149. Flufenazin, 150. Klozapin, 151. Nitrazepam, 152. Risperidon, 153. Klomipramin, 154. Amantadin sulfat, 155. Budesonid, 156. Trazodon, 157. Mianserin, 158. Hlorpromazin, 159. Indometacin, 160. Diazepam, 161. Lorazepam, 162. Bromazepam, 163. Alprazolam, 164. Midazolam, 165. Maprotilin, 166. Fluoksetin, 167. Dexametazon, 168. Petidin, 169. Hidromorfon, 170. Bupivakain, 171. Zolendronska kiselina, 172. Fentanil, transdermalni flaster, 173. Ibandronska kiselina

 

Po opštem rečniku nabavke: 33600000- Farmaceutski proizvodi;
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke I sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku ___________________________ (navesti predmet nabavke, broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1000 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1030 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponderi i njihov bliži opis sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović) i lok.113 (osoba za kontakt Snežana Vidanović).