Prijemno trijažno odeljenje

NAZIV:Prijemno trijažno odeljenje

ŠEF ODSEKA-ODELJENJA: dr Biljana Nikolić

GODINA OSNIVANJA: 2008.

Prijemno – trijažno odeljenje sa urgentnom medicinom osnovano je 2008 godine. Izdvajanjem Doma zdravlja iz zdravstvenog centra „Srednje Pomoravlje“ u Ćupriji došlo je do formiranja Opšte bolnice u Ćupriji pa je došlo do potrebe formiranja Prijemno trijažnog odeljenja sa urgentnom medicinom jer je bolnica paviljonskog tipa a potrebno je uraditi primarni pregled i trijažu obolelih i povređenih pacijenata koji dolaze na lečenje u bolnicu u Ćupriji iz Domova zdravlja Despotovac, Rekovac, Svilajnac, Paraćin, Jagodina i Ćuprija.

Prijemno – trijažno odeljenje sa urgentnom medicinom organizaciono ima sledeće
odseke:

 

1. odsek za zbrinjavanje hitnih internističkih stanja

2. odsek za zbrinjavanie hitnih hirurških stanja

3. odsek toksikologije za zbrinjavanje otrovanih pacijenata

4. dnevnu bolnicu kroz koju se vrši opservacija i lečenje pacijenata
do vremenskog perioda od 24 h
a zatim se pacijent otpušta na kućno lečenje ili se hospitalizuje na određeno odeljenje

 

U Prijemno – trijažnom odeljenju sa urgentnom medicinom trenutno radi jedan lekar specijalista anesteziolog – klinički toksikolog, sedam lekara opšte medicine, petnaest medicinskih tehničara, dva bolničara i jedan administrativni radnik. Rad na odeljenju je smenskog karaktera uz dežurstvo lekara u toku noći i vikendom pa je odeljenje pokriveno dvadesetčetvoročasovnim radom medicinskog osoblja. Medicinsko zbrinjavanje se odvija u ambulanti i u dnevnoj bolnici Prijemno trijažnog odeljenja. Prijemno – trijažno odeljenje je opremljeno opremom za pružanje hitne medicinske opomoći u ambulantnim uslovima ( EKG aparat, četiri defibrilatora, reanimacioni set, hirurški setovi za obradu rana, glukomer ) Kapacitet dnevne bolnice je tri bolesničke postelje uz centralni dovod kiseonika i
monitoring
srčane radnje. U radu imamo mogućnost kompletne Rentgen dijagnostike uz korišćenje CT-a , UZ dijagnostike i laboratoriskih pretraga uz konsultacije lekara specijalista odredenih medicinskih grana po pozivu.

 

U daljem periodu cilj uprave Opšte bolnice u Ćupriji i radnika Prijemno trijažnog odeljenja je iznalaženje novih i boljih prostornih rešenja, dalje opremanje odeljenja i organizacija istog uz stručno usavršavanje visokog stručnog kadra kroz specijalističke studije iz oblasti urgentne medicine i srednjeg medicinskog kadra u vidu interne kontinuirane medicinske edukacije i uz posećivanje stručnih sastanaka u okviru odgovarajućih udruženja lekara i medicinskih tehničara.

KADAR

Lekari specijalisti

  • Broj lekara: 7
  • Broj specijalista: 1


Medicinske sestre – tehničari

  • Broj medicinskih sestara – tehničara sa višom školom:
  • Broj mediciskih sestara – tehničara sa srednjom školom:


Broj bolesničkih postelja:

Godišnji broj b.o. dana:

Broj lečenih pacijenata u stacionaru:

Broj specijalističkih pregleda: