Javna nabavka: Materijal za tekuće održavanje | VJN 37/2015

Predmet javne nabavke je nabavka materijala za tekuće održavanje za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Javna nabavka je oblikovana je u 7 partija, i to:
1) Bravarski i stolarski materijal;
2) Građevinski materijal;
3) Elektro materijal;
4) Elektroničarski materijal;
5) Materijal za grejanje;
6) Materijal za molerske radove;
7) Vodovodni materijal.

Po opštem rečniku nabavke:
-44500000- Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge
-44100000-Građevinski materijal i pripadajući proizvodi
-31680000-Električni materijal i pribor
-39715200-Oprema za grejanje
-44800000-Boje, lakovi i smole
-44411000-Sanitarni proizvodi
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12, 14/15, 68/15).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku materijala za tekuće održavanje, VJN-37/2015 za partiju ______________ – NE OTVARATI” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1200 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki, odnosno u 1200 časova 30.03.2016.godine. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1215 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, dana 30.03.2016. godine.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma.Okvirni sporazum zaključuje se na period od godinu dana sa jednim ponuđačem.
Nepotpune, neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatljive ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniža ponuđena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana.
Kontakt: Goran Vukobrad i Pravna služba

Komisija
Opšte bolnice Ćuprija