Nabavka usluga – SERVISIRANjA APARATA ZA ANESTEZIJU, RESPIRATORA I MONITORA

Dokumentacija: Poziv     Konkurska dokumentacija

Predmet javne nabavke usluga – SERVISIRANjA APARATA ZA ANESTEZIJU, RESPIRATORA I MONITORA za potrebe Opšte bolnice Ćuprija (specifikacija usluga i aparata sastavni je deo konkursne dokumentacije).
Po opštem rečniku nabavke: 50000000 – Usluge održavanja i popravki.
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku servisiranja aparata za anesteziju, respiratora i monitora, JN br.MJN-7/2014 – ne otvarati” dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva na Portalu javnih nabavki, na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1200 časova 10 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1215 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 16.06.2014.godine.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponderi i njihov bliži opis sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.187. (osoba za kontakt Dr Nenad Mladenović) i lok.107 (osoba za kontakt Branislava Stefanović).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija