Javna nabavka materijala

Materijal:
Izmenjen prilog br.3, 6 – Partije 6 i 64 – najnovije

Izmena konkursne kodumentacije  – najnovije

Konkursna dokumentacija  sa izmenama i dopunama – najnovije

Poziv        Prilog 3,6        Konkursna dokumentacija

Na osnovu odredaba člana 55. i 57. Zakona o javnima nabavkama (”Službeni glasnik RS” br.124/12 ) i Odluke o pokretanju postupka predmeta javne nabavke Prilog br. 1

Opšta bolnica Ćuprija,
Ćuprija,Miodraga Novakovića br. 78, e mail- javnenabavkeobc@gmail.com
Sajt:www.bolnicacuprija.com
oglašava
javni poziv za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku
Predmet javne nabavke je NABAVKA SANITETSKOG I POTROŠNOG MATERIJALA OPŠTE NAMENE za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka oblikovana je u sledeće partije:
1) PVC špricevi
2) Igle za PVC špriceve
3) Infuzioni sistemi
4) Transfuzioni sistemi
5) Bebi sistemi
6) Intravenske kanile
7) Aspiracioni kateteri
8) Kateter Foli
9) Hirurške rukavice – sterilne
10) Latex rukavice – nesterilne
11) Skalpel nožići
12) Redon vakuum boca
13) Dren abdominalni
14) Set za hemodijalizu
15) Čašica za urin sterilna
16) Centralni venski set
17) Set za pleuralnu punkciju
18) Set za sukciju jankauer
19) Spinalne igle
20) Gel za ultrazvuk
21) Drvene špatule
22) Urin kese
23) Lancete
24) Kaliko zavoji
25) Flasteri platno
26) Flasteri providni i hipoalergijski
27) Gipsani zavoji
28) Hidrofilna gaza 100×80 – nesterilna
29) Nesterilne komprese
30) Potrošni materijal od flisa
31) Vata sanitetska i celulozna
32) Urin test trake
33) RÖ filmovi
34) Hemikalije za obradu RÖ filmova
35) RÖ kontrastna sredstva
36) Filmovi za CT
37) RÖ film drystar
38) Titanijumski klipsevi
39) Kateter za prostatektomije
40) EKG trake,elektrode i papir za ostale aparate
41) Zatvoreni sistem za uzorkovanje krvi
42) Potrošni materijal za službu kliničke patologije i sudske medicine
43) Airway tubusi;
44) Endotrahealni tubusi sa balonom
45) Uvođači za endotrahealne tubuse
46) Armirani tubusi
47) Dren torakalni
48) Redon dren
49) Medicinska plastika – drenovi
50) Gastrične sonde
51) Sonda blackmoore
52) Stoma program
53) Kese za sterilizaciju
54) Kese za sterilizaciju u rolni
55) Materijal za kontrolu sterilizacije
56) Sredstvo za dezinfekciju svih radnih površina i medicinskog inventara
57) Antiseptici za dezinfekciju kože, sluznice i otvorenih rana
58) Sredstvo za hirurško pranje i dezinfekciju ruku
59) Sredstvo za dezinfekciju operativnog polja kod intaktne kože (bez joda)
60) Sredstvo za dezinfekciju instrumenata i pribora za anesteziju
61) Sredstvo za dezinfekciju endoskopskih instrumenata
62) Etil alkohol
63) Opšti dezinficijensi
64) Intravenske kanile sa antitrombogen mandrenom

Po opštem rečniku nabavke:
– 33140000- medicinski potrošni materijal;
– LA09-Ostala svojstva za medicinu i laboratoriju, za dezinfekciju;
– LA13-Ostala svojstva za medicinu i laboratoriju, za hemodijalizu;
– LA18-Ostala svojstva za medicinu i laboratoriju, za infuziju;
– LA33-Ostala svojstva za medicinu i laboratoriju, za patologiju;
– LA39-Ostala svojstva za medicinu i laboratoriju, za radiologiju;

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđenu konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija, ali obavezno u odvojenim kovertama. Ponuda se mora dati za celokupnu partiju, odnosno za sva dobra iz predmetne partije, u suprotnom ponuda će se smatrati nepotpunom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke I sa sajta Opšte bolnice Ćuprija www.bolnicacuprija.com.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku ___________________________ (navesti predmet nabavke, broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1000 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1030 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponderi i njihov bliži opis sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović) i lok.113 (osoba za kontakt Snežana Vidanović).