Nabavka RTG cevi i delova za CT skener Bright Speed Elite, proizvođača GE Healthcare

Dokumentacija: Obaveštenje o pokretanju postupka   Konkurska dokumentacija
Novo 05.12.2014.godine: Dodatno pojasnjenje 13604-1
Novo 09.12.2014.godine: Odluka o dodeli ugovora
Novo 19.12.2014.godine: Odluka o zaključenom ugovoru

1. NARUČILAC:
1) Naziv ustanove: Opšta bolnica Ćuprija
2) Vrsta naručioca: Zdravstvena ustanova
3) Adresa: 35230, Ćuprija
4) U lica i broj: Miodraga Novakovića 78
5) Internet stranica: www.bolnicacuprija.com
6) e-mail: javnenabavkeobc@gmail.com

2. PREDMET JAVNE NABAVKE: Dobra – RTG cev i delovi za CT skener Bright Speed Elite, proizvođača GE Healthcare, za potrebe Opšte Bolnice Ćuprija. Po Opštem rečniku nabavke – 33111000-1 Rentgenski uređaji.
3. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa odredbama člana 36. stav 1 tačka 3. Zakona o javnim nabavkama
4. OSNOV ZA PRIMENU PREGOVARAČKOG POSTUPKA: Shodno odredbama člana 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama, odnosno ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Na CT skeneru Bright Speed Elite, proizvođača GE Healthcare koji se nalazi u Službi RO, CT i MR dijagnostike Opšte bolnice Ćuprija došlo je do iznenadnog kvara usled kojeg je ceo sistem onemogućen za dalji rad. Dijagnostikom kvara utvrđeno je da je došlo do prestanka rada RTG cevi i da je za otklanjanje kvara neophodno zamena stare cevi kao i instalacija propratnih delova. Izmenom plana opredeljena su sredstva za otklanjanje kvara na CT skeneru od strane Ministarstva zdravlja. Imajući u vidu značaj CT skenera, obzirom da je Opšta bolnica Ćuprija regionalnog karaktera i da pruža zdravstvene usluge za pacijente sa čitavog okruga a i šire, a jedina u okrugu poseduje CT – skener otklanjanje kvara je krajnje neophodno i hitno. Pokretanjem sistema odnosno CT skenera obezbedila bi se pravovremena dijagnostika, niža stopa invaliditeta, niža stopa letaliteta, rasterećenje drugih ustanova van područja okruga, koje poseduju CT skener. Takođe bi se rešili ozbiljni problemi u funkcionisanju zdravstvenih ustanova na nivou regiona (okruga) sa oko 300.000 stanovnika, koji gravitiraju ka Opštoj bolnici Ćuprija obzirom da ista jedina poseduje CT aparat u okrugu. Kako se zbog vanrednih okolnosti, odnosno zbog nepredviđenih događaja, u ovom slučaju neodgovarajućeg funkcionisanja sistema, čije nastupanje ne zavisi od volje naručioca, nije moglo postupiti u rokovima određenim za otvoren i restriktivni postupak doneta je Odluka o hitnom sprovođenju postupka nabavke kako ne bi došlo do nesagledivih posledica po zdravlje pacijenata i obezbedio pravovremeni nivo kvaliteta zdravstvenih usluga.
Za primenu pregovaračkog postupka Opšta bolnica Ćuprija obratila se i Upravi za javne nabavke Zahtevom br. 13253 od 01.12.2014.godine.

5. OSNOVNI PODACI O LICIMA KOJIMA ĆE SE UPUTITI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA:

1) Naziv ponuđača: “GE Holdings” d.o.o. Beograd; sedište: Beograd; ulica i broj: Bulevar Mihaila Pupina br. 6/17,
2) Naziv ponuđača: “MEDTECH” d.o.o. Beograd; sedište: Beograd; ulica i broj: Ustanička br. 144.

Dostaviti:- Navedenim ponuđačima;
– Pravnoj službi;

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija