Nabavka opreme za kor biopsiju dojke

materijal:  poziv    Konkursna dokumentacija

30.07.2013. Na osnovu odredaba člana 55. i 57. Zakona o javnim nabavkama (’’Službeni glasnik RS’’ br.124/12)

 

Opšta bolnica Ćuprija,

Ćuprija,Miodraga Novakovića br. 78, e mail- javnenabavkeobc@gmail.com oglašava

Javni poziv za prikupljanje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti

 

Predmet javne nabavke je NABAVKA OPREME ZA KOR BIOPSIJU DOJKE za potrebe Opšte bolnice Ćuprija, koja uključuje isporuku, montažu i puštanja u rad i po potrebi edukaciju kadra za rad na opremi. Po opštem rečniku nabavke: 33190000- Razni medicinski uredjaji i proizvodi.
Procenjena vrednost javne nabavke: 221.900,00 (sa PDV-om )
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđenu konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke I sajta Opšte bolnice Ćuprija: www.bolnicacuprija.com .
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku OPREME ZA KOR BIOPSIJU DOJKE – ne otvarati” dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1200 časova 15 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 14.08.2013.godine. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1215 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponudjena cena.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 1000 – 1400 časova na telefonske brojeve: 035/8470-775 lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović).

 

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija