Nabavka medicinske opreme za opremanje urgentnog centra

Dokumentacija: Poziv     Konkurska dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija Urgentni centar sa propratnim pismom
Izmena konkursne dokumentacije2
Konkursna dokumentacija Urgentni centar sa propratnim pismom 2
Izmena konkursne dokumentacije 3
Konkursna dokumentacija Urgentni centar sa propratnim pismom 3
Izmena konkursne dokumentacije 4
Izmena konkursne dokumentacije 5
Konkursna dokumentacija Urgentni centar sa propratnim pismom 4
Obavestenje o ulozenom zahtevu za zastitu prava
Obavestenje o produzenju roka
Obavestenje o ulozenom zahtevu za zastitu prava 2
Obavestenje o ulozenom zahtevu za zastitu prava 3
Obavestenje o odluci po zahtevu za zastitu prava 2
Obavestenje o produzenju roka za partije 1 i 3
Izmena Konkursne dokumentacije Urgentni centar za partije 1. i 3. sa propratnim pismom
Izmena konkursna dokumentacija Urgentni centar sa propratnim pismom 7
Obavestenje broj 2 o produzenju roka za partije 1 i 3

Predmet javne nabavke je NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA OPREMANjE URGENTNOG CENTRA Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka oblikovana je u 4 partije.
Po opštem rečniku nabavke: – 33167000 – Operacione lampe; 33162000 – Uređaji za operacione sale; 33111000 – Rentgenski uređaji; 33172000 – Uređaji za anesteziju i reanimaciju.
Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku ___________________________ (navesti predmet nabavke, broj i naziv partije) – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal Uprave za javne nabavke na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1200 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu Uprave za javne nabavke. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1215časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda.
Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatljive ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponderi i njihov bliži opis sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti najkasnije do 5 – og dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 – 14:00 časova na telefonske brojeve 035/8470-775 lok.129 (osoba za kontakt Dr Dušanka Stojanović) i lok.107. (osoba za kontakt Branislava Stefanović).

Za komisiju
Opšte bolnice Ćuprija