Javna nabavka: Zdravstveni obrazci i kancelarijski materijal | MJN 2/2016

 

Predmet javne nabavke je NABAVKA ZDRAVSTVENIH OBRAZACA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Javna nabavka je oblikovana po partijama.

Po opštem rečniku nabavke: 22800000-8 Registratori od hartije ili kartona, računovođstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal; 22900000-9Razni štampani materijal;

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.

Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12, 14/15, 68/15).

Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.

Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku ZDRAVSTVENIH OBRAZACA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA za partiju br___________ MJN – 2/2016ne otvarati” dostaviti u roku od 11 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.

Rok za dostavljanje ponuda ističe u 1200 časova 11og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 1215 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 15.03.2016. godine.

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – najniže ponuđena cena.

Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Osoba za kontakt Siniša Milić.

Komisija              

Opšte bolnice Ćuprija