Javna nabavka: Materijal za dijalizu – Tablete natrijum hlorida | VJN 5/2016

 

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik republike Srbije“, br. 124/12, 14/15, 68/15), Odredaba Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj VJN – 5/2016 po Odluci br. 3119 i Rešenja br.3119/1 o obrazovanju komisije za javnu nabavku, pripremljena je konkursna dokumentacija koja sadrži:

 1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI Prilog br. 1
 2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE Prilog br. 2
 3. VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARAPrilog br. 3 i Prilog br.3.1.
 4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA – Prilog br.4 i OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA – Prilog br.4- 4.1a, 4.1b, 4.1.c, 4.2.;
 5. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA – Prilog br.5
 6. OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJENJU USLOVA IZ ČLANA 76. ZAKONA (kadrovski i tehnički – tehnološki kapacitet )Prilog br.6
 7. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDUPrilog br.7
 8. OBRAZAC PONUDE – Prilog br. 8, 8.1., 8.2.,8.3.
 9. VRSTA, OPIS, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – Prilog br.9
 10. MODEL UGOVORA – Prilog br. 10
 11. OBRAZAC STRUKTURE CENE – Prilog br. 11
 12. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI – Prilog br.12.
 13. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE- Prilog br.13.
 14. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE- Prilog br.14.Ukupno 33 strana konkursne dokumentacije.