Javna nabavka implantanata i osteofiksacionog materijala

Poziv   Konkursna dokumentacija   Prilog

Predmet javne nabavke je nabavka implantanata i osteofiksacionog materijala za potrebe Opšte bolnice Ćuprija. Predmetna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku.
Javna nabavka je oblikovana je u 6 partija (spisak, broj i opis partija sastavni su deo konkursne dokumantacije
Po opštem rečniku nabavke: 33141700-7 Ortopedski materijal ; 33183200-8 Ortopedske proteze; 33183100-7 Ortopedski implantanti

Ponuda se priprema i podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i javnim pozivom.
Ponudu mogu podneti sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa Zakonom, ispunjavaju obavezne uslove predviđene članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 124/12).
Uz ponudu zainteresovani ponuđači dostavljaju dokaze utvrđene članom 77. Zakona o javnim nabavkama kao i drugu potrebnu dokumentaciju i obrasce predviđene konkursnom dokumentacijom.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki i sajta naručioca.
Zatvorene koverte sa naznakom: “Ponuda za nabavku Implantanata i osteofiksacionog materijala, VJN – 8/2015, partije br.__________________ – ne otvarati” dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva na Portal javnih nabavki na adresu: Opšta bolnica Ćuprija, Miodraga Novakovića br. 78.
Rok za dostavljanje ponuda ističe u 8.30 časova 30 – og dana od dana objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice Ćuprija u 0900časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno dana 15.05.2015. godine.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svojstvo predstavnika dokazuju predajom ovlašćenja za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti izdato u pismenoj formi, pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ovlašćenje se predaje Komisiji za javnu nabavku neposredno pred početak postupka javnog otvaranja ponuda.
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
Nepotpune, neblagovremene, neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće biti razmatrane. Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.
Odluka o dodeli ugovora Opšta bolnica Ćuprija doneće u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda na osnovu kriterijuma – ekonomsko najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima: vrednost partije i primena sistema kvaliteta.
Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije ili da odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.
Lica za kontakt Dr Milovan Ljubić.

Komisija
Opšte bolnice Ćuprija